Koło Łowieckie Sokół - o nas


Koło Łowieckie Sokół - o nas PDF Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan aktualny

Koło liczy 85 członków i ośmiu kandydatów.

Skład zarządu:

1. Prezes - Winiarski Jan

2. Łowczy - Goryniak Mirosław

3. Podłowczy obwodu 118 - Praski Andrzej

4. Podłowczy obwodu 273 - Zawadzki Mariusz

5. Skarbnik - Sarnowski Henryk

6. Sekretarz - Borek Ryszard.

 

 

 

 

 

 

 

1950 - 2020 - to już 70 lat

 

Ma polowania wielki czar, Człowieka zbliża do przyrody.

Czy wiatr, czy deszcz, czy mróz, czy skwar, nauczy znosić niewygody.

Pociąga las w swej duszy głąb, 0twiera skarbów tajemnice,

I drzewo każde - sosna, dąb napawa pięknem nam źrenice.

Myśliwcem wielkim będzie ten, Co zna przyrody pełne życie.

I w polu tu, i w lesie hen, Panować nad nią umie skrycie.

Włodzimierz Korsak

 

DARZ BÓR


 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron.

DARZ BÓR

Majątek Koła

Majątek Koła to przede wszystkim zakupione grunty – 35,5 ha, które są położone we wszystkich obwodach, jakkolwiek głównie w obwodzie 118 (34 ha). Koło posiada nowoczesny ciągnik o mocy 90 KM z napędem na dwie osie, przyczepę o ładowności 6 ton, zestaw maszyn rolniczych (pług, 3 kosiarki, bronę talerzową) oraz przyczepę do transportu zwierzyny wyposażoną w wieszaki. Wybudowano 2 stanice myśliwskie. Położone są terenie obwodów 273 i 265 stanowiąc bazę noclegowo-rekreacyjną dla członków Koła. W obwodzie 273 oddano do użytku nową stanicę widoczną na zdjęciach powyżej. Ponadto na terenie  obwodu nr 118 w trakcie rozbudowy jest wiata-wigwam, która służy do odbywania okolicznościowych spotkań członków Koła np. Hubertowin. Aktywa Koła obejmujące: majątek trwały, obrotowy oraz środki pieniężne wynosiły na dzień 31 marca 2010 r. prawie 900 tys. zł. Wpływy Koła (składki członkowskie, sprzedaż tusz, polowania komercyjne, dopłaty z ARiMR) wynosiły 445 tys. zł, natomiast wydatki 425 tys. zł.

Majątek koła Majątek koła

Gospodarka łowiecka

Koło gospodaruje w obwodach skategoryzowanych jako słabe do dobrych, co wymaga ponoszenia dużych nakładów na gospodarkę łowiecką i ogromnego zaangażowania czasowego członków Koła. Syntetyczne informacje odnośnie zagospodarowania obwodów podano w tabeli. W sezonie 2009/2010 myśliwi przepracowali społecznie na rzecz Koła 6,5 tys. godzin, co daje w przeliczeniu 83 godziny na statystycznego członka Koła. Prace są bezpośrednio nadzorowane przez społecznie działających gospodarzy obwodów, jedynie w obwodzie 118 zatrudniony jest traktorzysta. Na poletkach żerowych i zgryzowych uprawiane są następujące gatunki roślin: kapusta, rzepa, rzodkiew, owies, mieszanki żyta z wyką oraz topinambur. Poletka produkcyjne są obsiewane głównie pszenżytem i żytem i z nich pozyskiwana jest snopówka oraz ziarno wykorzystywane do dokarmiania zwierzyny. Pozostałą karmę, głównie buraki półcukrowe oraz ziarno kukurydzy i owsa Koło zakupuje. Koło specjalizuje się w zakładaniu sadów śródleśnych i nasadzeń biocenotycznych w celu poprawy dobrostanu zwierzyny. Koło corocznie wykasza własnym sprzętem około 85 ha łąk śródleśnych i przyleśnych. Nakłady wydatkowane na ten cel są rekompensowane przez dotacje z AMiRR w formie płatności obszarowych i uzupełniających. Koło prowadzi od wielu lat systematyczne zasiedlanie łowisk w bażanty w ilości przeciętnie 300 sztuk.  Doraźnie członkowie Koła biorą udział w sadzeniach lasu jak również w grodzeniu upraw leśnych w celu ochrony przed szkodami.

 

L.p. Rodzaj Ilość
1. Paśniko-stodoły 29 sztuk
2. Lizawki 340 sztuk
3. Poletka żerowe i zgryzowe 33 ha
4. Poletka produkcyjne 8 ha
5. Łąki śródleśne i przyleśne (wykaszane) 96 ha
6. Pasy zaporowe 4,5 km
7. Sady śródleśne 1 ha
8. Stanice myśliwskie i rekracyjne 3 sztuki
9. Ambony 316 sztuki
Dokarmianie zwierzyny (rocznie w tonach)
1. Karma objętościowa sucha 63,50
2. Karma objetościowa soczysta 153
3. Karma treściwa 5
4. Sól 2,70

 

Kluczowym problemem związanym z gospodarką łowiecką Koła, determinującym jego bieżącą działalność i rozwój w krótkookresowej perspektywie, jest kwestia odszkodowań łowieckich z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych wywoływanych przez zwierzynę łowną.  W roku gospodarczym 2009/2010 kwota odszkodowań wynosiła 130 tys. zł .  W Kole zorganizowano 2 grupy składające się z przeszkolonych w zakresie szacowania szkód kolegów, które są wyposażone w niezbędny sprzęt (min. aparaty fotograficzne, taśmy miernicze, wagi, GPS). Ponadto zarząd Koła podejmuje inne działania zmierzające do ograniczenie szkód oraz kwot odszkodowań.

  • zwiększono pozyskanie dzików;
  • Stosuje się grodzenie upraw (ok. 100 ha) i repelentów;
  • wprowadzono pasy zaporowe;
  • przeprowadzane są spotkania z dużymi producentami rolnymi, dzięki którym ograniczono kwoty oraz prolongowano wypłaty odszkodowań;
  • przeprowadzane są spotkania z rolnikami dotyczące budowy ambon, lokalizacji zwyżek i przenośnych ambon na ścieżkach technologicznych i prolongaty zobowiązań;
  • ustalono, że w przypadku rezygnacji poszkodowanych z zobowiązań finansowych Koło będzie dostarczało tusze zwierzyny;
  • podjęto program budowy ambon przenośnych, aby zwiększyć możliwości odstrzału zwierzyny w początkowym okresie sezonu łowieckiego.

Ambicją aktualnego Zarządu jest zmniejszenie kwoty wypłaconych odszkodowań a jego nadrzędnym zadaniem staje się utrzymywanie dobrej współpracy i kontaktów z rolnikami.

Koło duży nacisk kładzie na walkę z kłusownictwem. Corocznie, w porozumieniu z właściwymi leśnictwami na wszystkich obwodach organizowane są przynajmniej 2 akcje zbierania wnyków a jedna z nich była tematem reportażu telewizyjnego w telewizji regionalnej. Wiele akcji spowodowało zatrzymanie sprawców oraz ich skazanie. Koło brało aktywny udział w profilaktyczno – prewencyjnej akcji zwalczania kłusownictwa pod nazwą  Potrzask 2004, w której uczestniczyły następujące służby : Państwowa Straż Łowiecka, Strażnicy łowieccy, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Służba Leśna, ZO PZŁ.

Pozyskanie zwierzyny

O dobrych stan ilościowych i jakościowych zwierzyny oraz o prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej w łowisku świadczy fakt wysokich ilości pozyskiwanej zwierzyny w sezonie (tabela).

 

Gatunek Obwód Razem
118 273 265
Jeleń 101
85
7
193
Sarna 45
35 43
123
Dzik 190
320 140
650
Daniel 16
7
- 23
Razem 352 447 190 989
Zwierzyna drobna Pozyskujemy: lisy, jenoty, borsuki, piżmaki, bażanty, dzikie kaczki, gołębie grzywacze.

 

Głównym zadaniem myśliwych staje się podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości pozyskiwanych trofeów (tabela 3). W okręgu szczecińskim, pod tym względem, Koło niestety plasuje się dopiero pod koniec drugiej dwudziestki. W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest regres w pozyskaniu medalowych wieńców byków jelenia szlachetnego, szczególnie w obwodzie 118, natomiast populacja jelenia w obwodzie 273 uległa postarzeniu i w związku z mamy możliwość odstrzału jeleni trofeowych. Główną bolączką jest bardzo słaba jakościowo populacja sarny w Puszczy Wkrzańskiej a najciekawsze okazy tego gatunku pozyskane zostały w obwodach 273 i 265.

 

Gatunek Medal Razem
Złoty Srebrny Brązowy
Jeleń szlachetny - 4 14
18
Sarna 1 3 2
6
Dzik 1
5
11
17
Daniel
- 1
- 1
Zwierzyna drobna Pozyskujemy: lisy, jenoty, borsuki, piżmaki, bażanty, dzikie kaczki, gołębie grzywacze.

 

Pozyskanie zwierzyny

Jedno z najcenniejszych trofeów zwierzyny pozyskanej w Kole. Wieniec jelenia byka strzelonego w obwodzie 118 (dwudziestak nieregularny, 206 pkt. CIC)

Organizacja polowań

Tradycyjnie, Koło organizuje polowania Hubertowskie,  noworoczne a 24 grudnia wigilijne połączone z dzieleniem opłatkiem pod paśnikami. Ponadto organizujemy około 6 polowań zbiorowych dla członków Koła i zapraszanych przez myśliwych gości. Ze względu na wysokie koszty utrzymania obwodów, spowodowane głównie nasilającymi się szkodami w uprawach rolnych, Koło jest zmuszone do organizacji polowań komercyjnych. W przeszłości organizowano polowania dla myśliwych indywidualnych na jelenie byki oraz sarny rogacze, jednak od kilku lat udaje się uzupełnić budżet, organizacją polowań zbiorowych, głównie na dziki. Polowania, ze względu na wysokie stany zwierzyny oraz tradycyjną oprawę, cieszą się dużym zainteresowaniem. Wrażenia z jednego z takich polowań opisał  myśliwy na łamach myśliwskiej prasy francuskiej ,,Chasse” nr 255/1997, chwaląc walory polskiej przyrody i łowiectwa.

Organizacja polowań

Wieniec jelenia byka pozyskanego na indywidualnym polowaniu dewizowym w obwodzie 273.

Ważniejsze osiągnięcia strzeleckie

Członkami Koła jest pięciu instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Szczególnie aktywny na tym polu jest jeden z nestorów Koła Kol. Z. Tymosiewicz, który od kilkudziesięciu lat opiekuje się sekcją strzelectwa myśliwskiego. Koło organizuje od 1995 roku coroczne mistrzostwa koła w strzelectwie myśliwskim, po których wyłaniana zostaje reprezentacja na mistrzostwa okręgu, na utrzymanie której przeznaczane są pieniądze z budżetu Koła. W bieżącym roku z okazji 60-tej rocznicy powstania Koła planowane są zawody strzeleckie połączone ze spotkaniem integracyjnym rodzin. Ponadto, corocznie, organizowane jest grupowe przystrzelanie broni dla członków Koła.

L.p. Rodzaj Ilość
1. Udział członków Koła w Zawodach Zespołowych na szczeblu Centralnym 1999 r., XXXII Mistrzostwa PZŁ w Kaliszu, IV miejsce, 265/300 pkt, S. Dudziak, M. Mikłasz, J. Żurawski
2006 r., XXXIX Mistrzostwa PZŁ kl. powszechnej w Częstochowie, V miejsce, 1.290 pkt P. Muth, J. Brzdęk, T. Reda
2. Mistrzowie Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ Z.  Tymosiewicz 1976 r.  XII M PZŁ Toruń, 78 pkt
A. Godlewski 1983 r.  XVI M PZŁ Łódź, 77 pkt
J.  Żurawski 1997 r.  PTP Poznań, 77 pkt
3. Mistrzostwa szczecińskiej organizacji łowieckiej J. Żurawski, 1999 r., klasa mistrzowska, I miejsce, 94 pkt
4. Wawrzyny strzeleckie J. Żurawski w latach 1998-2002, 2 brązowe, srebrny i złoty
Z.  Tymosiewicz, 2000 r., brązowy
5. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich J. Żurawski Najwyższy wynik indywidualnie z okręgu, 2000 r. Zielona Góra, 97 pkt
6. Mistrzostwa Kół Łowieckich na szczeblu okręgu II miejsce, 2005 r. 1251 pkt
III miejsce, 2006 r.1199 pkt
V miejsce,  2008 r.1132 pkt

Kynologia myśliwska

Myśliwi w Kole posiadają 21 rasowych psów z czego: 4 psy ułożone do polowań na ptactwo, 12 psów do poszukiwania postrzałków oraz 5 innych, głównie gończych i dzikarzy. Niestety, myśliwi Koła nie uczestniczą w próbach i konkursach pracy psów.

Kultura i tradycja

Kultura i tradycja W Kole zawsze przywiązywano dużą wagę do pielęgnowania tradycji łowieckiej. W początkowym okresie działalności Koła wiedza z tego zakresu była wpajana myśliwym przez najstarszych Kolegów, o jeszcze przedwojennym rodowodzie łowieckim. Dlatego zawsze dbano aby w Kole byli wyszkoleni sygnaliści, którzy są w stanie zapewnić tradycyjną oprawę polowań, spotkań z ludnością czy też zebrań członków Koła. Corocznie organizowane uroczyste hubertowiny, kończą polowanie zbiorowe, będąc okazją do wspomnień, integracji myśliwych, ich rodzin i zapraszanych gości. Szczególnie uroczystą oprawę miały jubileuszowe spotkania (25-lecie oraz 50-lecie działalności Koła), wtedy to zorganizowano bale myśliwskie, wystawy trofeów oraz uroczyste msze.

Kultura i tradycja

Kultura i tradycja

 

 

Promocja łowiectwa

Promocja łowiectwa W trakcie swojej historii Koło zorganizowało 5 otwartych wystaw trofeów łowieckich, broni, pamiątek i akcesoriów myśliwskich. Wcześniejsze wystawy były organizowane w min. w szczecińskim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej a ostatnia wystawa w 2000 roku z okazji 50-lecia Koła była uroczyście otwarta i udostępniona na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ta kilkudniowa ekspozycja spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, mieszkańców Szczecina, zarówno osób nie mających styczności z łowiectwem jak też jego sympatyków.

Koło prowadzi także szeroką działalność edukacyjną, współpracując ze szkołami zlokalizowanymi w dzierżawionych obwodach, propagując na pogadankach piękno przyrody ojczystej, przybliżając szeroko pojętą problematykę łowiectwa młodemu pokoleniu.

Szczególnie intensywnie Koło współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Przyrodników Polskich w Brwicach, uczestnicząc w przeprowadzaniu Konkursu Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której w bieżącym roku odbyła się już 10 edycja. Koło jest fundatorem nagród w tym konkursie. Od wielu lat współpracujemy także ze szkołami podstawowymi w Policach: Szkołą Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II i Szkołą Podstawową nr 1. Organizujemy wspólnie z nauczycielami przyrody akcje zbierania karmy: żołędzie, kasztany i buczyna na zimowe dokarmianie zwierzyny. Każdorazowo na zakończenie roku szkolnego Koło wyróżnia najaktywniejszych uczniów nagrodami rzeczowymi. Ponadto Koło do kącików przyrodniczych w Szkołach przekazuje trofea łowieckie. W miarę swoich możliwości Koło wspomaga finansowo miejscowe placówki oświatowe.

Promocja łowiectwa Promocja łowiectwa

 

Udział członków Koła we władzach i organach PZŁ

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Rodzaj zaangażowania

1.

Barwinek Władysław

Lektor, od 1991 r. do 2005 r. Członek Komisji Szkoleniowej

2.

Gołębiowski Wacław

1|)Sędzia WSŁ, w latach 1986-1988

2)Sekretarz ZW PZŁ Szczecin w latach 1988-1990

3.

Domagała Michał

Przewodniczący składu sędziowskiego Sądu Łowieckiego przy Z. O. PZŁ w latach1986-2005. W chwili obecnej – członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

4.

Kruczkowski Stanisław

Członek Powiatowej Rady Łowieckiej w Szczecinie w latach 1960-1970.

5.

Rola Kazimierz

Członek Sądu Łowieckiego przy Z. O. PZŁ w latach 1986-1990 i od 2005 r. do chwili obecnej

6.

Tyczyński Krzysztof

Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PZŁ w latach 1983-1989.

7.

Tymosiewicz Zdzisław

Wieloletni członek Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ

8.

Reda Tomasz

Lektor od 2014r, członek komisji szkoleniowej.

9.

Reda Tomasz

Członek Komisji Wyceny Trofeów od 2014r.

Członek Komisji Oceny Trofeów od 2010r.

10.

Reda Sylwester

Członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie